Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Gọi \(A\) là biến cố it nhất một lần xuất hiện mặt sấp. Tính xác suất \(P(A)\) của biến cố \(A\).

A.

\(P(A)=\frac{3}{8}\)

B.

\(P(A)=\frac{1}{4}\)

C.

\(P(A)=\frac{1}{2}\)

D.

\(P(A)=\frac{7}{8}\)

Giải thích:

Không gian mẫu là: \(\Omega=\{S S S, S N N, N S N, N N S, S S N, S N S, N S S, N N N\}\).

\(\Rightarrow n(\Omega)=8\)

\(A\) là biến cố ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp nên \(\bar{A}\) là biến cố không lần nào xuất hiện mặt sấp.

Ta có \(\bar{A}=\{N N N\} \Rightarrow n(\bar{A})=1\).

Xác suất của biến cố \(\bar{A}\) là: \(P(\bar{A})=\frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)}=\frac{1}{8}\).

Xác suất của biến cố \(A\) là: \(P(A)=1-P(\bar{A})=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Hạ Long - Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Quảng Ninh - MĐ 5913