Xác định \(a\) để 3 số \(1+2 a ; 2 a^{2}-1 ;-2 a\) theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?

A.

Không có giá trị nào của \(a\).

B.

\(a= \pm \frac{\sqrt{3}}{4}\).

C.

\(a= \pm 3\).

D.

\(a= \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\).

Giải thích:

Theo công thức cấp số cộng ta có: \(2\left(2 a^{2}-1\right)=(1+2 a)+(-2 a) \Leftrightarrow a^{2}=\frac{3}{4} \Leftrightarrow a= \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Hùng Vương - Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Phú Thọ - MĐ 6982