Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên như sau:

Phát biểu nào sau đây đúng?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/d79de28f32aefa53b627fa4d9db2b120.PNG

A.

Hàm số đạt cực đại tại \(x=2\)

B.

Hàm số đạt cực đại tại \(x=4\)

C.

Hàm số có 3 cực tiểu.

D.

Hàm số có giá trị cực tiểu là 0

Giải thích:

Phương pháp

Dựa vào \(\mathrm{BBT}\) xác định các điểm cực trị của hàm số.

Cách giải

Dựa vào \(\mathrm{BBT}\) ta thấy hàm số đạt cực đại tại \(x=2\).

Câu hỏi này nằm trong:

Trường THPT Hàm Rồng - Đề thi thử THPT (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 7025