Tìm tập xác định của các hàm số sau

b) \(y=\sqrt{2-3 x}\)

Giải thích:

b) Đkxđ: \(2-3 x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{2}{3}\).

Vậy TXĐ của hàm số là \(D=\left(-\infty ; \frac{2}{3}\right)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 1 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 5543