Theo bảng số liệu, để thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/93e2d49ae2f89479546fbe40275d322d.jpg

A.

Kết hợp

B.

Đường

C.

Tròn

D.

Miền

Giải thích:

Phương pháp: Kĩ năng nhận dạng biểu đồ

Cách giải: Đề bài yêu cầu thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số, có 2 đơn vị khác nhau \(\Rightarrow\) Biểu đồ kết hợp là thích hợp nhất

Chọn B.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lam Sơn - Đề Thi thử THPTQG (TK) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5534