Tập nghiệm của phương trình \(z^{2}+4 z+5=0\)

A.

\(S=\{-2+i ; 2-i\}\).

B.

\(S=\{-2+i ;-2-i\}\).

C.

\(S=\{2+i ; 2-i\}\).

D.

\(S=\{-2+i ;-2-i\}\).

Giải thích:

Phương trình \(z^{2}+4 z+5=0\) có nghiệm là \(z=-2+i, z=-2-i\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Tp. Cần Thơ - MĐ 5518