Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

A.

\(5^{5}\).

B.

5 !.

C.

4!.

D.

5 .

Giải thích:

.Số cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là 5 !

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Đakrông - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6873