Cho các đường thẳng \(\left(\mathrm{d}_{1}\right) \mathrm{y}=\mathrm{x}+4\)\(\left(\mathrm{d}_{2}\right) \mathrm{y}=-2 \mathrm{x}-2\).

b) Hàm số \(\mathrm{y}=\mathrm{ax}+\mathrm{b}\) có đồ thị \(\left(\mathrm{d}_{3}\right)\). Biết \(\left(\mathrm{d}_{3}\right)\) song song \(\left(\mathrm{d}_{1}\right)\) và cắt trục hoành tại điềm có hoành độ là 2 . Tìm \(\mathrm{a}, \mathrm{b}\).

Giải thích:

b. Tìm được \(\mathrm{a}=1 \quad\)

Tìm được \(\mathrm{b}=-2 \quad\)

Chú ý: nếu không có điều kiện của \(\mathrm{b}\) ( tha )

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 5901