Thực hiện phép tính :

b) \((x-3)^{2}-x^{2}+10 x-7\)

Giải thích:

\(\begin{aligned}(x-3)^{2}-x^{2}+10 x-7= & x^{2}-6 x+9-x^{2}+10 x-7 \\ & =4 x+2\end{aligned}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - H. Hóc Môn - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 5797