Giải phương trình \(x^{2}-x-6=0\).

Giải thích:

\(\begin{array}{l}x^{2}-x-6=0 \\\Delta=(-1)^{2}-4.1 .(-6)=25\gt 0, \sqrt{\Delta}=5 . \\x_{1}=\frac{1+5}{2}=3 ; x_{2}=\frac{1-5}{2}=-2 .\end{array}\)

Vậy \(\mathrm{S}=\{-2 ; 3\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 19-20 - Tây Ninh - MĐ 6928