Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc khoảng \((-20 ; 20)\) bất phương trình \(9^{x}+(m-1) \cdot 3^{x}+m\gt 0\) nghiệm đúng \(\forall x>1\) ?

A.

\(21\)

B.

\(20\)

C.

\(19\)

D.

\(18\)

Giải thích:

Đặt \(t=3^{x}\), vì \(x\gt 1\) nên \(t>3\).

Bất phương trình đã cho thành: \(t^{2}+(m-1) \cdot t+m>0\) nghiệm đúng \(\forall t>3\)

\(\Leftrightarrow \frac{t^{2}-t}{t+1}\gt -m\) nghiệm đúng \(\forall t>3\).

Xét hàm số \(g(t)=\frac{t^{2}-t}{t+1}(t>3)\), tìm được điều kiện của \(m\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Kon Tum - MĐ 6380