Trong không gian \(O x y z\), hình chiếu vuông góc của điểm \(M(2 ;-2 ; 1)\) trên mặt phẳng \((O x y)\) có tọa độ là

A.

\((2 ; 0 ; 1)\)

B.

\((2 ;-2 ; 0)\)

C.

\((0 ;-2 ; 1)\)

D.

\((0 ; 0 ; 1)\)

Giải thích:

Hình chiếu vuông góc của điểm \(M(2 ;-2 ; 1)\) trên mặt phẳng \((O x y)\) là điểm có tọa độ \((2 ;-2 ; 0)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Triệu Sơn 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 3 (TK) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6964