Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là \(x_{1}=8 \cos (\pi t+\alpha) \mathrm{cm}\)\(x_{2}=6 \cos (\pi t) \mathrm{cm}\). Biên độ dao động của vật bằng \(10 \mathrm{~cm}\) thì

A.

\(\alpha=\frac{\pi}{2} \mathrm{rad}\)

B.

\(\alpha=\frac{\pi}{3} \mathrm{rad}\)

C.

\(\alpha=\pi \mathrm{rad}\)

D.

\(\alpha=0 \mathrm{rad}\)

Giải thích:

Dễ thấy rằng \(A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2} \rightarrow\) hai dao động vuông pha \(\rightarrow \alpha=0,5 \pi\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Ninh Bình - MĐ: 6277