Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/1d8a50e0e1bbacece8f90f8219fc9387.PNG

A.

\(y=-x^{4}+3 x^{2}\).

B.

\(y=x^{3}-3 x^{2}-3\).

C.

\(y=x^{4}+3 x^{2}-1\).

D.

\(y=-x^{3}+3 x^{2}-3\).

Giải thích:

Đây là hình dáng của đồ thị hàm số đa thức bậc ba, do nhánh cuối của đồ thị đi xuống nên hệ số \(a\lt 0\), vì vậy chọn \(\mathrm{D}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Nam Định - MĐ 6240