Cho tam giác nhọn \(A B C(A B\lt A C)\) nội tiếp đường tròn \((O)\). Kẻ đường cao \(A H\) của tam giác \(A B C(H\) thuộc \(B C)\). Gọi \(P ; Q\) lần lượt là chân của đường vuông góc kẻ từ \(H\) đến các cạnh \(A B, A C\).

a) Chứng minh \(\widehat{PQH} = \widehat{BAH}\)

Giải thích:

image.png

Tứ giác \(A P H Q\)\(\widehat{APH}=\widehat{AQH}=180^{\circ}\)

Suy ra tứ giác \(A P H Q\) nội tiếp

\(\Rightarrow\) \(\widehat{PQH}=\widehat{PAH}\)

Hay \(\widehat{PQH} = \widehat{BAH}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 - Vĩnh Long - MĐ 7140