Cho tam giác \(\mathrm{ABC}, \mathrm{O}\) là trung điểm của \(\mathrm{BC}\). Từ \(\mathrm{B}\) kẻ \(\mathrm{BD}\) vuông góc với \(\mathrm{AC}\)( \(\mathrm{D}\) thuộc \(\mathrm{AC})\). Từ \(\mathrm{C}\) kẻ \(\mathrm{CE}\) vuông góc với \(\mathrm{AB}\) ( \(\mathrm{E}\) thuộc \(\mathrm{AB})\).

a. Chứng minh rằng: \(O D=\frac{1}{2} B C\).

Giải thích:

Vẽ hình (0.5 điểm)

image.png

Trên tia đối của tia OD lấy điềm I sao cho \(\mathrm{OI}=\mathrm{OD}\).Nối I với \(\mathrm{C}\).

Chứng minh được \(\triangle \mathrm{OBD}=\triangle \mathrm{OCI}\) (c.g.c)

\(\Rightarrow \mathrm{BD}=\mathrm{CI}\)\(\angle B D O=\angle O I C\) Mà hai góc này ở vị trí so le trong

\(\Rightarrow \mathrm{DB} / / \mathrm{CI}\)\(\mathrm{CD} \perp \mathrm{BD} \Rightarrow \mathrm{CD} \perp \mathrm{CI}\)

Chứng minh được \(\triangle \mathrm{BDC}=\triangle \mathrm{ICD}\) (c.g.c)

\(\Rightarrow \mathrm{BC}=\mathrm{DI}\)

Từ đó \(\Rightarrow O D=\frac{1}{2} B C\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 18-19 - H.Đông Hưng - Thái Bình - MĐ 6175