Trong hệ tọa độ \(O x y\), cho điểm \(A(-1 ; 2)\) và đường thẳng \(\Delta: x+3 y+5=0\).

Viết phương trình đường thẳng \(d\) đi qua \(A\) và vuông góc với \(\Delta\).

Giải thích:

\(d \perp \Delta \Rightarrow \overrightarrow{n_{d}}=\overrightarrow{u_{\Delta}}=3 ;-1\)

Phương trình đường thẳng \(d: 3 x+1-y-2=0 \Leftrightarrow 3 x-y+5=0\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT M.V.Lômônôxốp - Đề thi cuối kì 2 (CT)18-19 - Hà Nội - MĐ 6609