Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) vuông tại \(\mathrm{A}(\mathrm{AB}\lt \mathrm{AC})\) có đường cao \(\mathrm{AH}\). Kẻ HD vuông góc với \(\mathrm{AB}(\mathrm{D}\) thuộc \(\mathrm{AB})\) và HE vuông góc với \(\mathrm{AC}(\mathrm{E}\) thuộc \(\mathrm{AC})\).

c) Chứng minh \(\mathrm{AF}\) vuông góc với \(\mathrm{CK}\).

Giải thích:

Chứng minh: \(\mathrm{AF}\) vuông góc với \(\mathrm{CK}\)

Gọi \(\mathrm{S}\) là giao điểm của \(\mathrm{KF}\)\(\mathrm{AC}\)

Ta có \(K F / / A B\)\(A C\) vuông góc với \(A B\) nên \(K F\)vuông góc với \(\mathrm{AC}\) tại \(\mathrm{S}\)

Tam giác \(\mathrm{AKC}\) có hai đường cao \(\mathrm{CH}\)\(\mathrm{KS}\) cắt nhau tại \(\mathrm{F}\) nên \(\mathrm{H}\) là trực tâm

Do đó: \(\mathrm{AF}\) vuông góc với \(\mathrm{CK}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 10 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6298