Cho bất phương trình : \(m x^{2}-5 m x+4 \geq 0\). (1)

a) Giải bất phương trình (1) với \(m=1\).

Giải thích:

Với \(m=1,(1): x^{2}-5 x+4 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1, x \geq 4\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Yên Phong Số 2 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 6882