Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) \(x^{2}-5 x+4=0\)

Giải thích:

\(x^{2}-5 x+4=0\)

Ta có: \(1+(-5)+4=0\)

Vậy phương trình có hai nghiệm \(\mathrm{x}=1 ; \mathrm{x}=4\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 19-20 - Quảng Ngãi - MĐ 5640