Cho \(f(x), g(x)\) là các hàm số liên tục và xác định trên \(\mathbb{R}\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A.

\(\int 5 f(x) d x=5 \int f(x) d x\).

B.

\(\int f(x) \cdot g(x) d x=\int f(x) d x . \int g(x) d x\).

C.

\(\int[f(x)-g(x)] d x=\int f(x) d x-\int g(x) d x\).

D.

\(\int[f(x)+g(x)] d x=\int f(x) d x+\int g(x) d x\).

Giải thích:

Áp dụng tính chất của nguyên hàm, ta có đáp án \(B\) là sai.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949