Cho khối tứ diện \(A B C D\) có thể tích bằng \(60 \mathrm{~cm}^{3}\). và điểm \(K\) trên cạnh \(A B\) sao cho \(A B=4 K B\). Tính thể tích \(\mathrm{V}\) của khối tứ diện \(\mathrm{BKCD}\).

A.

\(\mathrm{V}=20 \mathrm{~cm}^{3}\)

B.

\(\mathrm{V}=12 \mathrm{~cm}^{3}\)

C.

\(\mathrm{V}=30 \mathrm{~cm}^{3}\)

D.

\(\mathrm{V}=15 \mathrm{~cm}^{3}\)

Giải thích:

image.png

Ta có \(V=V_{B K C D}=V_{K B C D}\).Áp dụng công thức tỷ số thể tích tứ diện: \(\frac{V_{K B C D}}{V_{A B C D}}=\frac{K B}{A B}=\frac{1}{4} \Leftrightarrow V_{K B C D}=\frac{1}{4} V_{A B C D}=15 \mathrm{~cm}^{3}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Nghệ An - MĐ 5780