Một nhóm tế bào sinh dục sơ khai có số lần nguyên phân như nhau, khi qua vùng sinh sản và vùng chín đã lấy từ môi trường nội bào nguyên liệu để hình thành 1920 NST đơn. Biết số NST đơn trong 1 giao tử bằng số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu và bằng ¼ tổng số tế bào tham gia vào đợt nguyên phân cuối cùng tại vùng sinh sản. Tổng số giao tử được tạo ra bằng 1/256 kiểu tổ hợp giao tử có thể có được của loài. Các quá trình phân bào xảy ra bình thường, không xảy ra trao đổi đoạn hay đột biến. Hãy xác định:

Giới tính của các cá thể có các tế bào nói trên.

Giải thích:

- Số kiểu tổ hợp giao tử của loài: \(2^{\mathrm{n}} \times 2^{\mathrm{n}}=2^{16}=65536\)

Tổng số giao tử được tạo ra \((1 / 256) \times 65536=256\)

Gọi số giao tử được sinh ra từ mỗi tế bào là \(\mathrm{d}: \mathrm{n} \times 2^{\wedge} \times \mathrm{d}=256\)

thay \(\mathrm{n}\)\(\mathrm{k}\) suy ra d \(=4\)

suy ra đó là tế bào sinh giao từ đực suy ra giới tính cá thể trên là giới đực

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Quế Võ 1 - Đề thi HSG (CT) 20-21 - Bắc Ninh- MĐ 6021