Giao điểm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y=\frac{2 x-1}{x-2}\)

A.

\(I(2 ;-2)\).

B.

\(N(2 ;-1)\).

C.

\(M(-2 ; 2)\).

D.

\(J(2 ; 2)\).

Giải thích:

\(\lim _{x \rightarrow 2^{-}} y=\lim _{x \rightarrow 2^{+}} \frac{2 x-1}{x-2}=+\infty \text { và } \lim _{x \rightarrow 2^{-}} y=\lim _{x \rightarrow 2^{-}} \frac{2 x-1}{x-2}=-\infty\)

\(\Rightarrow\) Đường tiệm cận đứng \(d_{1}: x=2\).

\(\lim _{x \rightarrow \pm \infty} y=\lim _{x \rightarrow \pm \infty} \frac{2 x-1}{x-2}=2\)

\(\Rightarrow\) Đường tiệm cận ngang \(d_{2}: y=2\).

Giao điểm của hai đường tiệm cận là \(J(2 ; 2)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thanh Chương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Nghệ An - MĐ 6201