b) Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất.

Giải thích:

b)* Vận chuyển thụ động
– Là phương thức vận chuyển của các chất qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
– Không tiêu tốn năng lượng ATP.
– Có thể khuếch tán trực tiếp qua màng không đặc hiệu hay qua kênh prôtêin đặc hiệu.
*Vận chuyển chủ động
– Là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.
– Tiêu tốn năng lượng ATP.
– Phải có kênh prôtêin vận chuyển đặc hiệu

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Triệu Sơn 4 - Đề thi HSG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6618