Cho hai biểu thức:

\(\begin{array}{l}A=3 \sqrt{7}-\sqrt{28}+\sqrt{175}-3 \\B=\frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}(\text { với } x\gt 0 \text { ). }\end{array}\)

b) Tìm các giá trị của \(x\) để giá trị của biểu thức \(A\) bằng ba lần giá trị của biểu thức \(B\).

Giải thích:

Để giá trị của biểu thức \(A\) bằng ba lần giá trị của biểu thức \(B\) thì

\(6 \sqrt{7}-3=3(2 \sqrt{x}-1)\)

\(\begin{array}{l}\Leftrightarrow 6 \sqrt{7}-3=6 \sqrt{x}-3 \\ \Leftrightarrow \sqrt{x}=\sqrt{7}\end{array}\)

\(\Leftrightarrow x=7\) (thỏa mãn điều kiện \(x\gt 0\) ).

Vậy với \(x=7\) thì giá trị của biểu thức \(A\) bằng ba lần giá trị của biểu thức \(B\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - Hải Phòng - MĐ 5743