Một nhóm tế bào sinh dục sơ khai có số lần nguyên phân như nhau, khi qua vùng sinh sản và vùng chín đã lấy từ môi trường nội bào nguyên liệu để hình thành 1920 NST đơn. Biết số NST đơn trong 1 giao tử bằng số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu và bằng ¼ tổng số tế bào tham gia vào đợt nguyên phân cuối cùng tại vùng sinh sản. Tổng số giao tử được tạo ra bằng 1/256 kiểu tổ hợp giao tử có thể có được của loài. Các quá trình phân bào xảy ra bình thường, không xảy ra trao đổi đoạn hay đột biến. Hãy xác định:

a, Bộ NST của loài. Số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của các tế bào sinh dục nói trên

Giải thích:

a. Gọi k la sô̂ lấn nguyên phân cua cac tê bao sinh dưc sơ khai ( \(\mathrm{k}\) nguyền dương )

Gọi 2 n là bộ NST lưỡng bội của loài

Theo đề bài: số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu \(=\) số \(\mathrm{NST}\) có trong giao tư \(=\mathrm{n}\)

Ta có phương trình: \(\mathrm{n}=1 / 4 \times \mathrm{n} \times\left(2^{\mathrm{k}-1}\right)\) tính ra \(\mathrm{k}=3\)\(\left[\mathrm{n} \times 2 \mathrm{n} \times\left(2^{\mathrm{k}}-1\right)\right]+\mathrm{n} \times 2 \mathrm{n} \times 2^{\mathrm{k}}=1920\) thay \(\mathrm{k}=3\) suy ra \(2 \mathrm{n}=16\).

- Số NST đơn cần cung cấp cho giai đoan nguyên phân \(\mathrm{n} \times 2 \mathrm{n} \times\left(2^{\mathrm{k}}-1\right)=896\) (NST)

Giai đoan giam phân \(\mathrm{n} \times 2 \mathrm{n} \times 2^{\mathrm{k}}=1024\) (NST)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Quế Võ 1 - Đề thi HSG (CT) 20-21 - Bắc Ninh- MĐ 6021