Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=\sin x\), trục hoành và hai đường thẳng \(x=0, x=\pi\)

A.

\(\int_{0}^{\pi} \sin ^{2} x \mathrm{~d} x\).

B.

\(\pi \int_{0}^{\pi} \sin x \mathrm{~d} x\).

C.

\(\int_{0}^{\pi}|\sin x| \mathrm{d} x\).

D.

\(-\int_{0}^{\pi} \sin x \mathrm{~d} x\).

Giải thích:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=f(x)\), trục hoành và hai đường thẳng \(x=a, x=b\)\(S=\int_{a}^{b}|f(x)| d x\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Tp. Cần Thơ - MĐ 5518