Một tế bào sinh dục đực ở vùng sinh sản trải qua 4 lần nguyên phân liên tiếp rồi chuyển sang vùng chín. Tại vùng chín có 25% số tế bào thực hiện giảm phân hình thành giao tử. Quan sát tại một thời điểm người ta đếm được tổng số 312 nhiễm sắc thể kép đang phân li về 2 cực của tế bào.

Hãy xác định thời điểm phân bào và bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n của loài?

Giải thích:

-Tại thời điềm quan sát thấy có 312 nhiễm sắc thề kép đang phân li về 2 cực của tế bào. Chứng tỏ tế bào đang ở kì sau \(\mathrm{I}\) của phân bào giảm phân.

- Bộ NST 2 n cùa loài:Số tế bào sinh tinh trùng là \(2^{4} \times 25 \%=4\) (tế bào sinh tinh)

Theo bài ra ta có : \(4 \times 2 \mathrm{n}=312 \rightarrow 2 \mathrm{n}=78\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 18-19 - Hải Dương - MĐ 6317