Phần ảo của số phức \(z=-1+i\)

A.

\(-i\).

B.

1.

C.

-1.

D.

\(i\).

Giải thích:

Ta có: \(z=-1+i \Rightarrow\) Phần thực của \(z\) là 1 .

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6918