Đọc văn bản sau và thực hiện những yêu cầu dưới đây:
... Khi ai đó gieo những hạt mầm tốt đẹp, nhất định nó sẽ có ngày nảy nở thành vụ
mùa bội thu, khiến cho dù chủ nhân có không còn trên cõi đời, thì hương hoa thơm, vị quả ngọt vẫn nhắc khôn nguôi về họ. Khi ta gieo một hạt mầm tốt đẹp, ta làm cho cuộc sống của mình tỏa hương.
(...)
Cho nên điều cần nhất trên đời là cảm hứng muốn gieo hạt, muốn ươm mầm thiện trong mỗi người. Cho nên, một dòng tin tức về một bác doanh nhân nhân hậu ở Sa Đéc đến lúc bệnh trọng, biết không qua khỏi vẫn không ngừng gieo hạt khiến ta phải rưng rưng. Ông nhắc ta phải giữ cho mình hy vọng, dù giữa ồn ào những điều xấu xa, vẫn hy vọng vào lòng tốt và tin vào điều tốt. Tin để tiếp tục gieo. Dẫu cho mình đang tuổi nhỏ, cũng hãy bắt đầu vụ mùa thật sớm bằng cách gieo trồng điều tốt đẹp mỗi ngày...

(Chỉ là những bông cỏ may - Hà Nhân. Hoa học trò, số 1157)

c) Chỉ ra và phân tích hiệu quả thẩm mĩ của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: Khi ai đó gieo những hạt mầm tốt đẹp, nhất định nó sẽ có ngày nảy nở thành vụ mùa bội thu, khiến cho dù chủ nhân có không còn trên cõi đời, thì hương hoa thơm, vị quả ngọt vẫn nhắc khôn nguôi về họ.

Giải thích:

- Biện pháp tu từ ẩn dụ:
+ gieo những hạt mầm tốt đẹp: là những việc làm có ý nghĩa tích cực.
+ vụ mùa bội thu, hương hoa thơm, vị quả ngọt: là thành quả của những việc làm tốt đẹp, có ý nghĩa.
- Hiệu quả thẩm mĩ: giúp câu văn gợi hình, gợi cảm, góp phần làm tăng sức thuyết phục của lập luận; bộc lộ thái độ tình cảm của người viết về quan niệm sống đẹp, khơi dậy mong muốn làm nên những điều ý nghĩa.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 7065