Trên một đường tròn người ta lấy 2024 điểm phân biệt, các điểm được tô màu xanh và màu đỏ xen kẽ nhau. Tại mỗi điểm ta ghi một sổ thực khác 0 và 1 sao cho quy tắc sau được thỏa mãn "số ghi tại điểm màu xanh bằng tổng của hai số ghi màu đỏ kể nó; số ghi màu đỏ bằng tích của hai số ghi tại hai điểm màu xanh kế nó". Tính tổng của 2024 số đó.

Giải thích:

Gọi các điểm lần lượt được đánh số là \(A_{1}, A_{2}, A_{3}, \ldots, A_{2024}\). Trong đó \(A_{k}\) với \(k\) lẽ được tô màu xanh, \(k\) chẵn được tô màu đỏ với \(k=1,2, \ldots, 2014\).

Giả sử \(A_{1}=x\)\(A_{2}=y\) với \(x, y\) khác 0 và 1 .

Khi đó \(A_{3} \cdot A_{1}=A_{2} \Rightarrow A_{3}=\frac{A_{2}}{A_{1}}=\frac{y}{x}\).Do \(A_{2}+A_{4}=A_{3} \Rightarrow A_{4}=A_{3}-A_{2}=\frac{y}{x}-y\).

Tương tự ta tính được \(A_{5}=1-x, A_{6}=1-x-\frac{y}{x}+y, A_{7}=1-\frac{y}{x}, A_{8}=x-y\).

Suy ra: \(A_{1}+A_{2}+\ldots+A_{8}=x+y+\frac{y}{x}+\left(\frac{y}{x}-y\right)+(1-x)+\left(1-x-\frac{y}{x}+y\right)+\left(1-\frac{y}{x}\right)+x-y=3\).

Ta tính được \(A_{9}=\frac{A_{8}}{A_{7}}=x\)\(A_{10}=y\).Do \(A_{1}=A_{9}, A_{2}=A_{10}\) nên quá trình này cứ tiếp tục thì thấy rằng cứ sau 8 điểm liên tiếp các số sẽ được lặp lại theo thứ thứ tự như 8 điểm ban đầu.

Do đó \(\sum_{i=1}^{2024} A_{i}=\frac{2024}{8} \cdot \sum_{i=1}^{8} A_{8}=\frac{2024}{8} \cdot 3=759\).

Vậy tổng các số cần tìm là 759 .

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 Chuyên Toán (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5514