Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa với câu thứ nhất, dùng từ gợi ý trong ngoặc như ví dụ (câu 0) đã làm. Không được thay đổi từ gợi ý đã cho

5. How fine the weather is! (What)
_______________________________________________________________________.

Giải thích:

What fine weather (it is)!

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Nam Định - MĐ 7126