Tìm \(\mathrm{x}\)\(\mathrm{y}\) biết

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{7} \text { và } x+2 y=57\)

Giải thích:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=\frac{x+2 y}{5+2.7}=\frac{57}{19}=3 \\\text { Nên } x=3.5=15 ; y=3.7=21\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - H. Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 5884