Cho hàm số \(y=f(x)=a x^{3}+b x^{2}+c x+d,(a \neq 0)\) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình \(f(f(x))=0\) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/e2a9c0fe4a9b7e1b7c506cf1c10603ca.png

A.

\(5\)

B.

\(9\)

C.

\(7\)

D.

\(3\)

Giải thích:

Từ đồ thị hàm số \(y=f(x)\) ta có \(f(f(x))=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}f(x)=x_{1} \in(-2 ;-1)\ (1) \\ f(x)=x_{2} \in(0 ; 1)\ (2) \\ f(x)=x_{3} \in(1 ; 2)\ (3) \end{array}\right.\)

+ Phương trình \(f(x)=x_{1}\) với \(x_{1} \in(-2 ;-1)\) có đúng 1 nghiệm.

+ Phương trình \(f(x)=x_{2}\) với \(x_{2} \in(0 ; 1)\) có đúng 3 nghiệm.

+ Phương trình \(f(x)=x_{3}\) với \(x_{3} \in(1 ; 2)\) có đúng 3 nghiệm.

Mặt khác các nghiệm của 3 phương trình \((1),(2),(3) \) không trùng nhau.

Vậy phương trình \(f(f(x))=0\) có 7 nghiệm thực.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Yên Định 3 - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 6782