Trong mặt phẳng tọa độ \(O x y\), cho hai điểm \(A(2 ;-3)\)\(B(-4 ; 1)\).

b) Tìm tọa độ điểm \(C\) sao cho \(A\) là trọng tâm của tam giác \(O B C\) ( \(O\) là gốc tọa độ).

Giải thích:

Gọi \(C\left(x_{C} ; y_{C}\right)\). Do \(A\) là trọng tâm của tam giác \(O B C\) nên \(\left\{\begin{array}{l}2=\frac{-4+0+x_{C}}{3} \\ -3=\frac{1+0+y_{C}}{3}\end{array}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x_{C}=10 \\y_{C}=-10\end{array} \Rightarrow C(10 ;-10)\right.\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Vĩnh Phúc - MĐ 5754