Thế nào là chất và lượng của sự vật và hiện tượng?

Giải thích:

- Khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật hiện tượng khác.
- Khái niệm lượng dùng để chỉ những thuộc tính vốn có của sự vật hiện tượng biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), số lượng (ít, nhiều), tốc độ vận động (nhanh, chậm) của sự vật và hiện tượng.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lạc Long Quân - Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Bến Tre - MĐ 6557