Cho hàm số \(y=\frac{a x+1}{b x+c}(a, b, c\) là các tham số \()\) có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét các phát biểu sau: \((1): c\gt 1 ;(2): a+b\lt 0 ;(3): a+b+c=0 ;(4): a>0\). Số phát biểu đúng là?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/fa6310cf23c2f806bb5b2dbb7a165c9e.png

A.

\(1\)

B.

\(2\)

C.

\(3\)

D.

\(4\)

Giải thích:

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số luôn đồng biến trền từng khoảng xác định, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng \(x=2\) và tiệm cận ngang là đường thẳng \(y=1\) nên ta có hệ

\(\left\{\begin{array} { c } { - \frac { c } { b } = 2 } \\{ \frac { a } { b } = 1 } \\{ a c - b \gt 0 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { c } { c = - 2 b } \\{ a = b } \\{ a c - b > 0 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { c } { c = - 2 b } \\{ a = b } \\{ - 2 b ^ { 2 } - b > 0 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}0\lt c\lt 1 \\-\frac{1}{2}\lt a\lt 0 \\-\frac{1}{2}\lt b\lt 0 \\a+b+c=0\end{array}\right.\right.\right.\right.\)

Dựa vào hệ trên ta có các phát biểu \((1),(4)\) là sai, \((2),(3)\) đúng.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Kon Tum - MĐ 6526