"Lịch sử là thầy dạy cuộc sống" (Hê rô đốt)

Là một học sinh yêu thích môn Lịch sử em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên?

Giải thích:

Thí sinh nêu được các ý sau đây

- Lịch sử là kho tàng kinh nghiệm quý giá, lịch sử giúp chúng ta tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ,...

- Lịch sử dạy chúng ta lòng tự hào dân tộc,...

- Lịch sử là phương tiện giao tiếp tạo nên sự hiểu biết, tin cậy, xây dựng và củng cố lòng tin giữa các quốc gia dân tộc trong giai đoạn hội nhập quốc tế,...

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 Chuyên (CT) 19-20 - Kiên Giang - MĐ 5928