Giải các bất phương trình

c) \(\sqrt{x+2}+\sqrt{7-3 x}\gt 3\).

Giải thích:

ĐK: \(-2 \leq x \leq \frac{7}{3}\)

Bình phương: \(\sqrt{(2+x)(7-3 x)}\gt x\)\(\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}(2+x)(7-3 x) \geq 0 \\ -2 \leq x\lt 0\end{array} \vee\left\{\begin{array}{l}(2+x)(7-3 x)>x^{2} \\ 0 \leq x \leq \frac{7}{3}\end{array} \Leftrightarrow-2 \leq \mathrm{x}\lt 0 \vee\left\{\begin{array}{l}-\frac{7}{4}\lt x\lt 2 \\ 0 \leq x \leq \frac{7}{3}\end{array} \Leftrightarrow-2 \leq x\lt 2\right.\right.\right.\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q.3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6355