Vẽ tia \(\mathrm{Ox}\). Trên tia \(\mathrm{Ox}\), lấy hai điểm \(\mathrm{B}, \mathrm{C}\) sao cho \(\mathrm{OB}=3 \mathrm{~cm}, \mathrm{OC}=4 \mathrm{~cm}\).

a) Tính độ dài đoạn thẳng \(\mathrm{BC}\).

Giải thích:

Screenshot 2024-06-19 213915.png

a) Điểm \(\mathrm{B}\) nằm giữa hai điểm \(\mathrm{O}\)\(\mathrm{C}\) nên

\(\begin{array}{l}\mathrm{OB}+\mathrm{BC}=\mathrm{OC} \\3+\mathrm{BC}=4 \\\mathrm{BC}=4-3 \\\mathrm{BC}=1(\mathrm{~cm})\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 6 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6341