Cắt hình nón bởi một mặt phẳng qua trục thu được thiết diện là một tam giác vuông có diện tích bằng 8. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A.

\(16 \sqrt{2} \pi\).

B.

\(8 \sqrt{2} \pi\).

C.

\(4 \sqrt{2} \pi\).

D.

\(2 \sqrt{2} \pi\).

Giải thích:

Thiết diện qua trục hình nón là tam giác vuông cân có diện tích

\(S=\frac{1}{2} l \cdot l=8 \Rightarrow l=4 \Rightarrow 2 R=4 \sqrt{2} \Rightarrow R=2 \sqrt{2} \Rightarrow S x q=\pi R l=8 \sqrt{2} \pi\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi THPTQG (CT) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6681