Diện tích hình phẳng (phần gạch sọc) trong hình sau bằng

https://docdn.giainhanh.io/media/test/bf65b949bb5da28d5a0b1f608038d3f2.png

A.

\(S=\int_{-1}^{3}\left(-x^{2}+2 x+3\right) \mathrm{d} x\).

B.

\(S=\int_{-1}^{3}\left(x^{2}-2 x-3\right) \mathrm{d} x\).

C.

\(S=\int_{-1}^{3}\left(-x^{2}+2 x-3\right) \mathrm{d} x\).

D.

\(S=\int_{-1}^{3}\left(-x^{2}+4 x+3\right) \mathrm{d} x\).

Giải thích:

Từ đồ thị ta thấy \(-x^{2}+3 x+3 \geq x, \exists x \in[-1 ; 3]\) nên ta có diện tích miền phẳng (gạch sọc) là \(S=\int_{-1}^{3}\left|\left(-x^{2}+3 x+3\right)-x\right| \mathrm{d} x=\int_{-1}^{3}\left|-x^{2}+2 x+3\right| \mathrm{d} x=\int_{-1}^{3}\left(-x^{2}+2 x+3\right) \mathrm{d} x\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949