Xét tính chẵn, lẻ của hàm số \(f(x)=\sqrt{2+3 x}-\sqrt{2-3 x}\).

Giải thích:

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số \(f(x)=\sqrt{2+3 x}-\sqrt{2-3 x}\).Tập xác định \(D=\left[-\frac{2}{3} ; \frac{2}{3}\right] . \forall x \in D \Rightarrow-x \in D\) \(\forall x \in D: f(-x)=-f(x)\). Vậy \(f\) là hàm số lẻ trên \(D\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chu Văn An - Đề thi giữa kì 1 (CT) 19-20 - Hà Nội - MĐ 6788