Mức đóng bảo hiểm y tế của các thành viên thuộc hộ gia đình theo Luật Bảo hiểm y tế được tính như sau: Người thứ nhất đóng bằng \(4,5 \%\) mức lương cơ sở của người đó; người thứ hai đóng bằng \(70 \%\) mức đóng của người thứ nhất. Hiện tại, người thứ nhất có mức lương cơ sở là 14520000 đồng một năm. Hỏi người thứ hai trong gia đình sẽ đóng bảo hiềm y tế là bao nhiêu tiền một năm?

Giải thích:

Số tiền người thứ nhất đóng là:

\(14520000 \cdot 4,5 \%=653400 \text { (đồng) }\)

Số tiền người thứ hai đóng là:

\(653400.70 \%=457380\) (đồng)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 5993