Cho hai tập hợp \(A=[-1 ; 5)\)\(B=[2 ; 10]\). Khi đó tập hơp \(A \cap B\) bằng

A.

\([2 ; 5)\).

B.

\([-1 ; 10]\).

C.

\((2 ; 5)\).

D.

\([-1 ; 10)\).

Giải thích:

Biểu diễn hai tập \(A\)\(B\) trên cùng trục số ta đươc \(A \cap B=[2 ; 5)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Hùng Vương - Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Phú Thọ - MĐ 6982