Trình bày khái niệm bản vẽ kĩ thuật?

Giải thích:

Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo qui tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Ngô Quyền - Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Gia Lai - MĐ 6831