Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \(y=x-\mathrm{e}^{2 x}\) trēn đoạn \([-1 ; 1]\).

A.

\(\max _{[-1 ; 1]} y=\frac{-(\ln 2+1)}{2}\).

B.

\(\max _{[-1 ; 1]} y=1-\mathrm{e}^{2}\).

C.

\(\max _{[-1 ; 1]} y=-\left(1+\mathrm{e}^{-2}\right)\).

D.

\(\max _{[-1 ; 1]} y=\frac{\ln 2+1}{2}\).

Giải thích:

\(y^{\prime}=1-2 \mathrm{e}^{2 x}, y^{\prime}=0 \Leftrightarrow x=-\frac{1}{2} \ln 2\).

image.png
\(\max _{|-1 ; 1|} y=y\left(-\frac{1}{2} \ln 2\right)=\frac{-(\ln 2+1)}{2}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Ninh Bình -MĐ 7057