Tìm \(x\) biết:

a) \(\frac{x}{-9}=1 \frac{2}{3}\)

Giải thích:

\(\frac{x}{-9}=1 \frac{2}{3}\)

\(\frac{x}{-9}=\frac{5}{3}\)

\(3 x=5 \cdot(-9)=-45\)

\(x=\frac{-45}{3}=-15\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Kiến Thiết - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6275