Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi:

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo vội vã vượt trường giang

Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...

(Ngữ văn 8 , tập hai, NXB Giáo dục, 2014)

a) Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

Giải thích:

a) Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ Quê Hương của Tế Hanh

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 18-19 - Phú Thọ - MĐ 7013